فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        1 ربيع القاني 99
9 اسفند 57
شوراي انقلاب اسلامي 
بموجب اين مكتوب مأموريت دارد كه تمام اموال منقول و غير منقول سلسله پهلوي و شاخه ها و عمال و مربوطين بين سلسله را كه در ...موت سلطه غير قانوني ارجحيت اعمال ...اختلاص نموده اند بنفع مستمندان و كارگران و كارفرماي ضعيف مصادره نكنيد و منقولات آن در بانكها با شماره .. شوراي انقلاب با اسم اينجانب .. شود و غير مشمول از قبيل ..دارد مست..ثبت و مضبوط شود تا بنفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ايجاد مسكن و... غير ذلك كميته هاي انقلاب اسلامي در سراسر كشور دستور ..كه آنجه از غنايم بدست آوردند در بانك با شماره معلوم. و دست ابلغ نماييد كه اين غنايم مربوط بدولت نيست و ...با شوراي انقلاب است و آنچه مأمورين دولت بدست آورد مانند يا مي آورد بايد مهلت شماره ..و كساني كه از اين اموال چنين بدست آورده اند بايد فورا بكميته ها يا بانك تحويل دهند و متخلفين مورد .. خواهند بود. 
روح الله الموسوي الخميني 

متن فرمان امام جهت تشكيل بنياد مستضعفان 
شوراي انقلاب اسلامي بموجب اين مكتوب مأموريت ارد كه تام اموال منقول و  غير منقول سلسله پهلوي و شاخه ها و عمال و مربوطين به اين سلسله را كه در طول مدت سلسله غير قانوني از بيت المال مسلمني اختلاس نموده اند، به نفع مستندان و كارگران و كارمندان ضعيف مصادهر نمايند و منقولات آن در بانكها با شماره اي به اسم شوراي انقلاب با اسم اينجانب سپرده شود و غير منقول از قبيل مستغلات و اراضي ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد درايجاد مسكن و كار زمين غير و ذلك ، به جميع كميته هاي انقلاب اسلامي در سراسر كشور دستور مي دهم كه آنچه از اين غنائم بدست آورند در بانك با شماره معلوم بسپرند و بدولت ابلاغ نماييد كه اين غنائم مربوطه به دولت نيست و امرش به شوراي انقلاب است و آنچه مأمورين دولت بدست آورده اند يا مي آورند در بانك با شماره معلوم بسپرند و بدولت ابلاغ نمائيد كه اين غنائم مربوط به دولت نيست و امرش به شوراي انقلاب است و آنچه مأمورين دولت بدست آورده اند يا مي آورند ب.. به همين شماره به بانك تحويل دهند و كسانيكه از اين سوال چيزي بدست آورده اند بايد فورا به كميته ها يا بانك تحويل دهند و متخلفين مورد مواخذه خواهند بود.
روح الله الموسوي الخميني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-