فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 107602/ت50348هـ	شماره انتشار : 20323	
تاريخ ابلاغ: 16/ 09/ 1393	تاريخ روزنامه رسمي : 20/ 09/ 1393	

اصلاح ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي
مصوب 23/ 07/ 1393

هيئت وزيران در جلسه 23/ 7/ 1393 به پيشنهاد شماره 100/ 20/ 51593/ 92 مورخ 17/ 12/ 1392 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها ، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب كرد :

متن زير جايگزين ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان شرقي موضوع تصويب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/ 7/ 1386 مي شود : 
ماده 6 - سرمايه شركت مبلغ يازده هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد و ششصد و شصت و نه ميليون و يكصد و چهل هزار ( 000/ 140/ 669/ 870/ 11 ) ريال است كه به يك ميليارد و يكصد و هشتاد و هفت ميليون و شصت و شش هزار و نهصد و چهارده ( 914/ 066/ 187/ 1 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران است . افزايش سرمايه ياد شده از محل تجديد ارزيابي دارايي ها و طرح هاي غيرانتفاعي و انتقال دارايي هاي ايجاد شده از محل وجوه دريافتي و هزينه هاي جبراني و دارايي هاي اهدايي تأمين شده است .

اين متن به موجب نامه شماره 2621/ 102/ 93 مورخ 3/ 9/ 1393 شوراي نگهبان تأييد شده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-