فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    شماره: 65246
 تاريخ: 22/ 06/ 1369

شوراي محترم نگهبان

عطف به نامه شماره 0565 مورخ 11/ 06/ 1369 راجع به تفسير اصل (85) قانون اساسي به پيوست 8 فقره اساسنامه شركت­ها و سازمان­هاي مشروحه زير كه پس از اصلاحيه قانون اساسي به تصويب دولت رسيده­ است، در اجراي اصل «85» قانون اساسي ايفاد مي­گردد.
                                                    محمد رضا عارف                                                      
                                                  معاون اول رييس جمهور                           


فصل يك- كليات
ماده1-
ماده4- مركز شركت تهران است و شركت مي­تواند با تصويب مجمع عمومي براي انجام موضوع فعاليت خود در استان-هايي كه تأسيس و بهره­برداري از پايانه به تأييد وزارت راه ترابري رسيده­ باشد نسبت به ايجاد دفتر و يا نمايندگي اقدام كرده و يا به شرط تمايل به مشاركت توسط بخش غير دولتي (حقيقي و يا حقوقي) شركت تشكيل دهد.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-