فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

تاريخ: 1398/3/25

شماره: 9703955

باسمه تعالي

حضرت آية ا... جنتي (دامت بركاته)

دبير محترم شوراي نگهبان

با سلام و تحيّت به استحضار ميرساند؛

آقاي محمود حسيني به موجب دادخواستي اعلام كرده ‌است كه: رديف يك جدول شماره 4 ذيل بند (هـ) ماده 27 دستورالعمل ضوابط و معيارهاي استقرار كارخانجات توليد و بسته‌بندي مواد خوراكي، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي در خصوص رعايت حداقل فواصل حريم بهداشتي مراكز پرورش دام با ساير واحدهاي صنعتي و خدماتي (به شرح تصوير پيوست) با قواعد فقهي «لاضرر و لا ضرار في الاسلام» و «من له الغنم فعليه الغرم» مغاير است. عليهذا در اجراي تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، سوابق مربوط به پيوست تقديم ميشود تا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را اخذ و جهت بهرهبرداري اعلام فرماييد.

با تشكر

محمدكاظم بهرامي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-