فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 109386 / 51376 
تاريخ : 20 / 8 / 1394 
شوراي محترم نگهبان 
در اجراي اصل ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، به پيوست اصلاحيه اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ( شركت ماد تخصصي ) كه در جلسه 13 / 8 / 1394 هيئت وزيران تصويب شده است ، براي اقدام معمول ارسال مي گردد . 
اسحاق جهان گيري 
معاون اول رييس جمهور 

وزارت صنعت ، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادي و دارايي 
سازمان مديريت برنامه ريزي كشور 
هيئت وزيران در جلسه 13 / 8 / 1394 به پيشنهاد شماره 193456 / 60 مورخ 15 / 9 / 1393 وزارت صنعت ، معدن و تجارت به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان ها ، شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب كرد : 
اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و تسعه صنايع الكترونيك ( شركت مادر تخصصي ) موضوع تصويب نامه شماره 19679 / ت 28641 هـ مورخ 31 / 4 / 1382 و اصلاحيه بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 8379 / ت 32757 هـ مورخ 28 / 3 / 1384 به شرح زير اصلاح مي شود : 
1 - در ماده ( 11 ) ، عبارت " پنج عضو اصلي خواهد بود كه حداقل سه عضو آن به صورت موظف " به عبارت " سه تا پنج عضو اصلي خواهد بود كه دو عضو آن به صورت موظف " اصلاح مي شود . 
2 - در تبصره ( 2 ) ماده ( 11 ) ، واژه " موظف " قبل از عبارت " هيئت مديره " و عبارت " صندوق ها و دستگاه هاي اجرايي از جمله " قبل از عبارت " شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زير مجموعه آنان " اضافه مي شود . 
اين متن به موجب نامه شماره   مورخ    شوراي نگهبان تأييد شده است . 
اسحاق جهان گيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-