فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 235
تاريخ 12/ 2/ 1374
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 21238 مورخ 6/ 2/ 1374:
اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني كه در جلسه مورخ 24/ 12/ 1373 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده است در جلسه مورخ 13 /2/ 1374 شوراي نگهبان مصرح شد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ضمناً مناسب است سطر ذيل فصل چهارم بصورت ماده ذكر شود.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
احمد عليزاده
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-