فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 10455/ت51645هـ	شماره انتشار : 20475	
تاريخ ابلاغ: 01/ 02 /1394	تاريخ روزنامه رسمي : 02 /04 /1394	

اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني ( ره )
مصوب 10/ 12 /1393

هيئت وزيران در جلسه 10/ 12/ 1393 به پيشنهاد شماره 02/ 100/ 63763 مورخ 3/ 12/ 1393 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره بند ( الف ) ماده ( 166 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389 - تصويب كرد : 
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني ( ره ) موضوع تصويب نامه شماره 26710/ت48938هـ مورخ 11/ 3/ 1393 به شرح زير اصلاح مي شود :

1 - در ماده ( 6 ) ، قبل از واژه "غيرنقدي" عبارت "نقدي و" اضافه مي شود .

2 - عبارت "هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضا يك نفر را به سمت رييس هيئت مديره و يك نفر را به سمت نايب رييس هيئت مديره انتخاب مي نمايد . تغيير مقامات فوق در هر زمان با تصويب هيئت مديره امكان پذير مي باشد . " به انتهاي ماده ( 17 ) اضافه مي گردد .

3 - متن زير جايگزين تبصره ماده ( 26 ) مي شود : 
"تبصره - مديرعامل در صورتي كه از بين اعضاي هيئت مديره شركت انتخاب شده باشد ، مي تواند رياست هيئت مديره شركت را نيز برعهده داشته باشد . "

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 198/ 102/ 94 مورخ 25/ 1/ 1394 شوراي نگهبان تأييد شده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-