فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 7171/ 30/ 83
تاريخ: 27/ 1/ 1383

معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 1152/ 30367 مورخ 18/ 01/ 1383؛
اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت
مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم اسفندماه يك هزار و سيصد و هشتاد و دو هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/ 1/ 1383 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي­گردد.
«نظر به اينكه در تصويب اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت به ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ استناد شده و در ماده مذكور مجوزي براي اين امر ملحوظ نمي­باشد علي­الخصوص كه تبصره ذيل آن تشكيل شركت­هاي دولتي را صرفاً منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي كرده است، بنابراين تصويب اساسنامه مذكور در هيئت وزيران مغاير اصل 85 قانون اساسي است.»
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-