فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 9226/ 30/ 83
تاريخ: 2/ 10/ 83
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 53373/ 31675 مورخ 21/ 9/ 1383؛
اصلاحيه اساسنامه موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
مصوب جلسه مورخ ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/10/ 1383 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
با توجه به اينكه تصويب دائمي اساسنامه مؤسسات دولتي و وابسته به دولت طبق اصل 85 قانون اساسي از وظايف مجلس شوراي اسلامي است و تصويب يا اصلاح اساسنامه به وسيله هيئت وزيران منوط به اجازه مجلس است و مجوز اصلاح اين اساسنامه به هيئت وزيران وجود ندارد ، از اين جهت اصلاح اساسنامه مزبور به وسيله دولت مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
عباسعلي كدخدايي
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-