فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:6469/ 30367 
تاريخ: 16/  2 /1383

شوراي محترم نگهبان
پيرو نامه شماره 1152/30367 مورخ 18/ 1/ 1383 در خصوص اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت، بدين وسيله اصلاحات مربوط به اساسنامه شركت ياد شده (مقدمه اساسنامه و ماده «1») به پيوست براي اقدام لازم ارسال مي­گردد.
 محمدرضا عارف
 معاون اول رئيس جمهور
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/ 2/ 1383 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور و به استناد مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و مصوبه شماره 76016/ 1901 مورخ 24/ 4/ 1382 شوراي عالي اداري و در اجراي بند «ب» ماده (1) قانون مذكور، با تجديد سازمان و تغيير نام و اصلاح اساسنامه شركت طرح و توسعه تلفن ايران (ثبت شده به شماره 18347) به شركت ارتباطات زيرساخت، اساسنامه شركت اخيرالذكر را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ «شركت سهامي طرح و توسعه تلفن ايران» با ساماندهي و اصلاح وظايف به شرح ماده (8) اين اساسنامه به «شركت ارتباطات زيرساخت» تغيير نام داده مي­شود كه از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي­شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-