فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 3459
تاريخ: 1/ 6 /1371
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 65115 /22/د مورخ 15 /4 /1371 در مورد حقوق دريافتي نمايندگان نظر شوراي نگهبان بدين شرح اعلام مي‌گردد:
«در خصوص مورد، اشكال مربوط به قانون اساسي نمي‌شود».
دبير شوراي نگهبان‌
احمد جنتي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-