فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 9348
تاريخ: 1366/10/24
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي مهندس موسوي‌ نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه شماره 53018 مورخ 1366/7/12:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر تفسيري شوراي نگهبان بشرح ذيل اعلام ميگردد:
"دريافت بهره و خسارات تأخير تأديه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آنرا ممنوع نميدانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي‌باشد".%
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-