فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:1321
تاريخ:1359/12/14

بسم الله الرحمن الرحيم
رياست شورايعالي انفورماتيك
عطف به نامۀ 71770 ــ 59/12/7 نخست وزيري در خصوص نامۀ 2896-51 ــ 59/10/10 آن شورا پيرامون سؤال در مورد اصل 81 قانون اساسي خواهشمند است جهت اداي توضيح بيشتر و روشن كردن موضوع نماينده آن شورا در جلسۀ پنجشنبه 59/12/21 شوراي نگهبان در ساعت 9 صبح حضور بهمرساند.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-