فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        دبيرمحترم شوراي نگهبان قانون اساسي

سلام عليكم؛
پس از عرض سلام و تهنيت مقتضي است در مورد مفاد ماده 68 و 68 مكرر آيين دادرسي كيفري كه بازپرسي محترم با تقاضاي شاكي مي‌تواند قرار توقيف اموال متشاكي را صادر نمايد آيا اين موضوع اجراي حكم بدون محكوميت متهم از دادگاه نيست به عبارت ديگر مجازات مالي قبل از حكم محكمه جايز است يا خير؟ پاسخ جهت اقدامات دادسراي ضروري هر چه سريعتر عنايت فرماييد.

رئيس دادگاه كيفري يك شعبه 18 مشهد
رضايي گلستاني
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-