فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6607
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
با سلام
عطف به نامه شماره ه/72 /236 مورخ 18 /3/ 1373:
در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن رأي شماره 14437 /4/ 20-19/ 12 /71 هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي، موضوع در جلسه مورخ 20 /7 /1373 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظر آقايان فقها، بدين شرح اعلام مي گردد:
اگر چه موقوفات خاص مانند موقوفات عامه -ملك كسي نيست و قهرا ماده 3 قانون مالياتها شامل آن نمي شود لكن اظهار نظر راجع به شمول و عدم شمول قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسبت بموردي، از صلاحيت شوراي نگهبان خارج است و جزء وظايف ديوان عدالت اداري است.
دبير شوراي نگهبان 
احمد جنتي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-