فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 81/30/2124
تاريخ: 81/10/2
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
باسلام
عطف به نامه شمارۀ 4271هـ‍/ب مورخ 1381/8/4.
باتوجه به نظر تفسيري شمارۀ 79/21/737 مورخ 1379/05/30 و اظهار نظر شمارۀ 78/21/6186 مورخ 1378/11/20؛
تبصره الحاقي ماده 29 آيين‌نامه داخلي هيئت دولت در جلسه شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا بشرح زير اعلام مي‏گردد.
«اصل 127 مربوط به امور اجرائي است و شامل تصويب‌نامه‏ها و آيين‏نامه‏ها و اساسنامه‏ها نمي‏شود و منحصراً شامل تصميمات خواهد بود بنابراين تبصره الحاقي ماده (29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس‏جمهور محدود به امور اجرايي است، وافي به مقصود است لكن تصويب‌نامه هيئت وزيران كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي‏نمايد از مصاديق تصويب‌نامه ذيل اصل 138 قانون اساسي مي‏باشد و لازم است اين تصويب‌نامه‌ها ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد.»
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-