فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1952
تاريخ: 24/ 7/ 1370
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 34623 مورخ 14 /07/ 1370:
اصلاح اساسنامه شركت سهامي خدمات مهندسي آب به عنوان اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-