فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس

مقدمه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 27 /7/ 1393 به استناد ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح - مصوب ۱۳۸۱ - اقدام به اصلاح «اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس» نموده و در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال كرده است كه در اين گزارش به بررسي اين اصلاحيه خواهيم پرداخت.
پيشينه موضوع
به موجب ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح - مصوب ۱۳۸۱ - «اساسنامه سازمان و شركتهايي كه توسط سازمان مطابق ماده (3) اين قانون‌تشكيل مي‌گردند به وسيله وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و پس از ‌تأييد فرماندهي كل قوا، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.»
در اين راستا «اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح» در تاريخ 25 /9/ 1383 به تصويب هيأت وزيران و پس از تأييد شوراي نگهبان نهايتاً در تاريخ 29 /9/ 1388 به تأييد فرماندهي كل قوا رسيد. 
به موجب ماده (6) اين اساسنامه چهار شركت با سرمايه و دارايي هاي منقول و غيرمنقول خود به عنوان شركت هاي زيرمجموعه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح شناخته شدند كه از جمله آنها «شركت صنايع هوايي قدس» مي‌باشد. 
بر همين اساس «اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس» در تاريخ 7 /9/ 1386 به استناد ماده (۴) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح - مصوب ۱۳۸۱ - توسط هيأت وزيران به تصوب رسيد و از سوي شوراي نگهبان نيز مورد تأييد قرار گرفت. 
حال هيأت وزيران به موجب مصوبه مورخ 23 /6/ 1393 به استناد ماده (4) قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح اقدام به اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس نموده است و در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي نزد شوراي نگهبان فرستاده است.
بررسي و تبيين
به موجب مصوبه هيأت وزيران در ماده (1) «اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس» عبارت "شركت صنايع هوايي قدس" به عبارت "شركت صنايع طراحي و ساخت هواپيماهاي سبك" اصلاح مي‌شود. 
در اين خصوص باتوجه به اينكه صرفاً عنوان "شركت صنايع هوايي قدس" به "شركت صنايع طراحي و ساخت هواپيماهاي سبك" تغيير يافته است فاقد ايراد مغايرت با قانون اساسي است و لكن نكته قابل تذكري كه وجود دارد اين است كه به موجب ماده (6) «اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح» كه در تاريخ 25 /9/ 1383 به تصويب هيأت وزيران و در تاريخ 29 /9/ 1388 به تأييد فرماندهي كل قوا نيز رسيده است، «شركت صنايع هوايي قدس» بعنوان يكي از شركت هاي زيرمجموعه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح شناخته شده است و لذا مناسب بود درصورت اصلاح عنوان شركت مزبور، ماده (6) «اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح» نيز مورد اصلاح قرار مي‌گرفت.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-