فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 8379/ت 32757ه	شماره انتشار : 17541	
تاريخ ابلاغ: 28/ 02/ 1384	تاريخ روزنامه رسمي : 00/02/ 1384	

اصلاح ماده ( 11 ) اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ( شركت مادرتخصصي )
مصوب 28/ 01/ 1384

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/ 1/ 1384 بنا به پيشنهاد شماره 10461 مورخ 17/ 1/ 1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود : 
ماده ( 11 ) اساسنامه صندوق حمايت از تحقـيقات و توسعه صنايع الكترونيـك ( شركت مادر تخصصي ) ، موضوع تصويب نامه شماره19679/ت28641هـ مورخ 31/ 4/ 1382 به شرح زير اصلاح مي گردد : 
« ماده 11ـ هـيئت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي خواهد بود كه حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعاليت خواهند نمود و يك نفر از آنان توسط هيئت مديره به عنوان رييس هيئت مديره انتخاب مي شود . 
هيئت ‎مديره از بين خود يا خارج از هيئت‎مديره فردي واجد شرايط را به عنوان مديرعامل انتخاب مي نمايد . اعضاي هيئت مديره شركت از افرادي كه داراي تحصيلات عالي و سوابق مديريت باشند به مدت دو سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است » .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره11749/ 30/ 84 مورخ14/ 2/ 1384 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است .

محمدرضا عارف - معاون اول رئيس‎جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-