فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 86676	شماره انتشار : 10704	
تاريخ ابلاغ: 21/08/1360	تاريخ روزنامه رسمي : 04/09/1360	

قانون راجع به الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون نظام صنفي
مصوب 21/07/1360

ماده واحده تبصره زير بعنوان تبصره 4 به ذيل ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب13/4/1359 اضافه ميشود0 
تبصره 4 - واحدهاي پذيرائي و اقامتي مشمول آئيننامه احداث و توسعه و تجهيز و بهره برداري تاسيسات جهانگردي مصوب خرداد1354 از شمول اين قانون مستثني است و وزارت ارشاد ميتواند در صورت مشاهده و ثبوت تخلف و مسامحه در اداره امور واحدهاي پذيرائي و اقامتي نسبت به خلع مدير و تعطيل واحد پذيرائي و اقامتي اقدام و با توجه به درجه بندي واحدهاي پذيرائي و قامتي نسبت به نرخ گذاري آنها راساً اقدام نمايد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه نوزدهم مهرماه و سه شنبه بيست ويكم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت به تصويب كميسيونهاي ارشاداسلامي و قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تائيد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبرهاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-