فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 97/102/7453

تاريخ: 1397/8/7

 

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 64133/‏55619 مورخ 16/‏05/‏1397؛

اصلاح اساسنامه شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد انديشه، بهارستان، بينالود،

علوي، گلبهار، عاليشهر، تيس، پرديس، پرند، فولادشهر، مجلسي، رامين،

هشتگرد، سهند، صدرا، رامشار و مهاجران (اميركبير)

مصوب جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت هيأت وزيران در جلسه مورخ 06/‏08/‏1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-