فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 104816	شماره انتشار : 10790 	
تاريخ ابلاغ: 1360/10/21تاريخ روزنامه رسمي : 1360/12/18	

‌قانون راجع به الحاق يك بند به لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دربار سابق
مصوب1360/09/29

‌ماده واحده - بند زير به عنوان بند ح به لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دربار سابق مصوب 58.5.21 شوراي انقلاب اضافه مي‌شود.
ح - آن دسته از كاركنان دربار سابق كه جزء مقامات وزارت دربار سابق قرار داشته‌اند و نام آنان در صورت پيوست مندرج است و همچنين آن عده از‌كاركنان ثابت دربار سابق كه به علل مختلف در محل خدمت حضور نيافته‌اند بدين جهت تاكنون تطبيق وضع استخدامي آنان با مقررات اين لايحه‌قانوني انجام و تعيين تكليف نشده است. از تاريخ 1357.11.21 منفصل از خدمت تلقي مي‌شوند و هيچگونه وجهي بابت هر نوع حقوق و مزايا به‌آنان قابل پرداخت نمي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد‌شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
‌رديف نام و نام خانوادگي نام پدر شماره شناسنامه محل صدور تاريخ تولد آخرين حقوق
----------------------------------------------------------------------
1 - ليوسا حمزوي طبيب فرزندان شاه زين‌العابدين 11797 تهران 1296 دي ماه 120000
2 - مهرداد مدرسه سرپرست اداره خدمات امور اجتماعي محمد 996 تهران 1327 نهم مهر 38760
3 - منصورنيا صفوي رئيس اداره دبيرخانه امور انتظامي دربار علي 3786 تهران 1311 96950
4 - رضا وليان معاون دفتر كل دربار سابق بابا 780 تهران 1311 31650 منتقل از ساواك
5 - ژان ايرج مخبر فرهمند رئيس دفتر علي پهلوي جعفر 1892 پاريس 1322 پاريس 37960
6 - دارا جاف مترجم زبان عربي تشريفات دربار داود 426 قصرشيرين 1320 دشت ذهاب 53340
7 - ناصر لطيفي رئيس دفتر اداره ساختمان علي‌اكبر 1066 تهران 1318 38725
8 - ابوالقاسم حاج‌ملكي زنجاني عكاس يحيي 664 تهران 1307 44155
9 - خليل كبيري سرپرست شبكه برق علي 99 تهران 1328، 56980
10 - اردشير شجاعي كارمند رحيم 500 علي آباد اليگودرز1314، 40255
11 - فاطمه محمديه كارمند ابراهيم 1341 تهران 1323، 39490
12 - شكوه گلرخ فرد پرستار ليلا پهلوي عباس 1033 تهران 1326، 66620
13 - گيتي طوفانيان معاون اداره امور خارجي حسن 216 تهران 1331، 63650
14 - تاج ملكي منشي تشريفات يوسف برن 30.4 سوئيس سوئيس 1330، 75750
15 - سياره ثابتي دبير دفتر فريده ديبا مسعود 145 تهران 1319، 61500
16 - سودابه انصاري كارمند محمد حسين 1473 تهران 1324، 47900
17 - نازنين صدر مترجم قاسم 2183 تهران 1329، 30265
18 - فاطمه الهيار كارمند محسن 599 تهران 1326، 58750
19 - محمود الياسي پيشخدمت مخصوص شاه سابق...
20 - امير پورشجاع پيشخدمت مخصوص فرح...
21 - منصور نوروزي پيشخدمت مخصوص وليعهد سابق...
22 - سياوش هوشنگ‌نيا مدير كل حسابداري اختصاصي...
23 - هوشنگ نهاوندي...
24 - احمد كاشفي...
25 - جلال جهانمير
26 - سرلشگر پهلوان
27 - كامبيز يزدان‌پناه
28 - داريوش شفا
29 - ابوالفتح آتاباي معاون امور انتظامي دربار سابق آقاخان
30 - شجاع‌الدين شفا سخنگو - معاون امور فرهنگي و مدير عامل كتابخانه پهلوي سابق
31 - محمد باهري معاون كل وزارت دربار سابق و دبير كل حزب رستاخيز
32 - نصرت‌الله معينيان رئيس دفتر مخصوص شاه مخلوع
33 - فضل‌الله نبيل پيشكار فرح
34 - اميراصلان افشار آجودان - رئيس كل تشريفات
35 - علي امير حكمت سرپرست هنرستان دختران و آموزشگاه يتيمان شاهپور
36 - سرلشگر حسن پاكروان مشاور دربار سابق
37 - علينقي سعيد انصاري آجودان پيشكار شمس پهلوي
38 - جمشيد خبير آجودان - رئيس دفتر عبدالرضا پهلوي
39 - كريم‌پاشا بهادري رئيس دفتر مخصوص فرح - مشاور وزير دربار
40 - محمدجعفر بهبهانيان معاون امور اداري دربار سابق
41 - ضياء‌الدين شادمان پيشكار و رئيس دفتر عبدالرضا پهلوي
42 - اميرعباس هويدا وزير دربار سابق
43 - علينقي اردلان وزير دربار سابق
44 - خانم نيره ضرابي مدير كل دبيرخانه تشريفات كل محمود 331 قوچان 1318
45 - اميرناصر ديبا طباطبايي آجودان - مدير كل بيوتات حاج ميرزا نصراله 100 تهران 1294
46 - كامبيز آتاباي آجودان - مدير كل فني و خدمات عمومي ابوالفتح 369 تهران 1318
47 - همايون بهادري معاون امور خارجي دربار سابق محمود 9 مواليد استانبول سركنسولگري استانبول 1312
48 - عباس سمناني آجودان مدير كل كارگزيني غلامحسين 241 تهران 1298
49 - رستم امير بختياري آجودان قائم مقام رئيس كل تشريفات يوسف (‌امير مجاهد) 57294 تهران 1296
50 - هوشنگ رام رئيس هيأت مديره و مدير عامل كل بانك عمران مصطفي قلي 635 تهران 1298
51 - فرشته لاشايي رئيس تشريفات كل فتح‌الله 539 رشت 1318.
52 - ميرزا عليخان ايزدي آجودان، رئيس دفتر اشرف پهلوي مهدي 19902 تهران 1282
53 - غلامرضا بهبهانيان مدير كل حسابداري اختصاصي در امور بين‌المللي محمد جعفر 35707 مشهد 1315
54 - سرلشكر علي‌محمد آيرملو سرپرست امور اجتماعي - 458 تهران 1299
55 - محمد حسين اخوي سرپرست امور قضايي و حقوقي اسماعيل 28301 تهران
56 - خانم بدرالملوك عاطف (‌خديجه آتاباي) رئيس كتابخانه شاهنشاهي سابق 14142 تهران
57 - مهين‌دخت بهبهانيان مدير كل بهداري دربار سابق محمد جعفر 356 كرمانشاه 1318
58 - صمد راشدي رابط مخصوص وزير دربار سابق در بيمارستان قلب و رئيس كميته وام مسكن بنياد محسن‌خان 1093 بابل 1314
59 - اميرهوشنگ متقي معاون امور داخلي دربار سابق محمد حسين 39285 تهران 1303
60 - عبدالعلي ميرمطهري قائم‌مقام رئيس هيأت مديره و مدير عامل بانك عمران محمد 6272 تهران 1296
61 - اديب هويدا آجودان سفير جليل 1848 (‌عكا) بيروت 1303
62 - جمشيد وزيري مدير كل امور اجتماعي حسينعلي 10322 تبريز 1315
63 - رضي طباطبايي ديبا مدير كل اداره بيوتات عبدالعلي 37740 تبريز 1292
64 - هرمز قريب رئيس تشريفات كل
65 - ناصر مشيري آجودان رئيس دفتر و پيشكار مادر شاه مخلوع ميرسعيد - تهران 1307
66 - هدايت‌الله ذوالفقاري آجودان معاون رئيس تشريفات كل حسينقلي 970 تهران 1310
67 - فرهاد نيكوخواه مشاور نخست‌وزير، وزير اطلاعات و دربار سابق
68 - كورش لاشايي رابط مخصوص وزير دربار در لژيون خدمتگزاران بشر فتح‌الله 255 رشت 1316
69 - اميراسدالله علم وزير دربار سابق 1296 بيرجند 1299
70 - كامران آتاباي مدير كل بيوتات و سرپرست امور كشاورزي و باغات شاهنشاهي سابق ابوالفتح 1648 تهران 1323
71 - فرهاد وارسته مشاور كتابخانه پهلوي منوچهر 479 تهران 1316
72 - اميرخسرو افشار قاسملو مشاور علي‌اكبر 16605 تهران 1296
73 - غلامرضا گلسرخي پيشكار و رئيس امور مالي اختصاصي اشرف پهلوي ابوالقاسم 706 مشهد 1322
74 - مجتبي جعفري سرپرست كل امور قضايي حسين 5703 گلپايگان 1303
75 - سيروس پرتوي مدير كل امور روابط بين‌الملل منصور 2264 تهران 1322
76 - حسن دولو باغبان‌باشي خاصه همايوني و آجودان مصطفي قلي (‌حاجب‌الدوله) 2684 تهران 1293
77 - فيض‌الله وزيري رئيس تشريفات كريم 6633 كاشان 1294
78 - سهراب رياحي معاون مذهبي و فرهنگي آستان قدس رضوي عباس 2131 چهارمحال بختياري 1312
79 - هوشنگ ديده‌بان معاون مدير كل فتح‌الله 482 تبريز 1319.4.10
80 - حسين‌علي امامي تبريزي معاون رئيس تشريفات جعفر 47719 تبريز 1323.12.27
81 - عيسي مباركي كارشناس مسائل عشايري مونس 2646 ايرانشهر 1295
82 - بدرالدين نجم‌آبادي سرپرست اداره رمز و محرمانه
83 - فريدون سررشته‌داري آجودان اسماعيل 649 قزوين 1311.8.22
84 - سيروس فرزانه آجودان حسن
85 - فرهنگ ممتاز آجودان اشرف 693 تهران 1300
86 - عليرضا زهرايي منشي وزير دربار غلامحسين 544 درخش 1305.3.5
87 - عبدالله امير خزعل آجودان - 15498 بصره 1302
88 - سردار جاف آجودان داود بيك 728 تهران 1315
89 - مجيد امينيان آجودان محمد هادي 648 مشهد 1291
90 - ابوالفضل سليماني مدير كل دربار احمد 35254 بيرجند 1291
----------------------------------------------------------------------

‌جدول فوق مشتمل بر 90 رديف منضم به قانون الحاق يك بند به لايحه قانوني تعيين تكليف كاركنان دربار سابق مي‌باشد.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-