فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:58192
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي ناطق نوري 
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 
عطف به نامه شماره 2413ه/ب مورخ 18 /7 /1378 در خصوص ايراد شرعي تصويب نامه شماره 73206/ت20840ه مورخ 21 /11/ 1377 راجع به سرمايه گذاري خارجيف به پيوست تصوير نامه شماره 21-1-8711 مورخ 29/ 10 /1378 سازمان سرمايه گذاري كمكهاي اقتصادي و فني ايران ايفاد و اعلام مي دارد:
همانگونه كه در نامه مزبور توضيح داده شده ماهيت وام براي اجراي مصوبه اصلاحي حفظ نشده، بلكه بر اساس ضوابط مربوط به «تسهيلات مالي» اقدام شده است.
عنايت دارند شوراي محترم نگهبان نيز بند«51» نظريه شماره 5874 /21/ 78 مورخ 2 /10/ 1378(در خصوص ماده 198 برنامه سوم) اعلام داشته اند اصلاح عبارت « سود وام» به عبارت «سود تسهيلات» ايراد شرعي اين ماده را رفع مي كند ضمن اينكه در اجراي الفاظ مصوبات(همانند قوانين) علي الاصول بدون قرينه ي صارفه ، وضع حقيقي ملاك است و دستگاههاي اجرايي اجازه ندارند غير از آنرا ملاك عمل قرار دهند.
محمد علي صدوقي 
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
جناب آقاي صدوقي 
معاون محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور 
بازگشت به نامه شماره 45099 مورخ 12/ 9/ 1378 جنابعالي عنوان جناب آقاي دكتر نمازي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در ارتباط با اعلام نظر شوراي محترم نگهبان راجع به تصويبنامه شماره 73206 /2084ه مورخ 21/ 11/ 1377 در خصوص سرمايه گذاري شركت(CMI) cockrill mechanical industries  مقيم بلژيك بر اساس قانون جلب حمايت و سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن براي اجراي طرح توليد ورقهاي رنگي و گالوانيزه در شركت فولاد مباركه باستحضار مي رساند كه با توجه به تعاريف حرفه اي و روشهاي اجرايي بن وام و تسهيلات مالي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي تفاوت ماهوي وجود دارد.
در ارتباط با وام پرداخت بهره فارغ از نفس موفقيت و بازدهي يك طرح اجباري است و معمولا اين پرداخت مي بايست مورد تضمين واقع گردد در حاليكه استفاده از تسهيلات مالي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي، استفاده از سرمايه خارجي براي ايجاد و بهره برداري از يك طرح مي باشد و چنانچه به هر دليلي طرح مذكور به توليد نرسد و آن توليد در بازار بفروش نرسد و سودي حاصل نگردد ارائه دهنده تسهيلات مالي نه تنها سودي عايدش نمي گردد كه چه بسا اصل تسهيلات مالي آورده وي نيز از دست برود، كه اين رويه در تطابق با قانون عمليات بانكي بدون ربا مي باشد.
با توجه به مراتب فوق روابط حقوقي با سرمايه گذار خارجي در تصويبنامه شماره 73206/ت 20840ه مورخ 21/ 11 /1377 در ارتباط با تسهيلات مالي به ترتيبي كه فوقا تشريح شد تنظيم گرديده است.
مهدي نواب 
معاون وزير و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري 
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 
عطف به نامه شماره 2266ه/ب مورخ 19 /2 /1378 ؛ موضوع سود تسهيلات مالي د رماده 2 تصويبنامه ي شماره 73206/ت 20840 ه مورخ 21/ 11 /1377 هيأت وزيران به شركت بلژيكي در جلسه مورخ 17 /5/ 78 فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد و نظر فقهااء بشرح زير اعلام مي گردد؛ 
« اگر چه در ماده 1 تصويبنامه تصريح بوام بودن اموال تقديمي به شركت بلژيكي نشده است اما با توجه باينكه پرداخت اصل آن همراه با سودش در ماده 2 آمده است فلذا دادن اين اموال مصداق اعطاء وام است و سود آن ربا است و خلاف موازني شرع مي باشد.
دبير شوراي نگهبان احمد جنتي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-