فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 91/30/49692

تاريخ: 1391/12/19

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 233119/‏47832 مورخ 28/‏11/‏1391 و پيرو نامه شمارة 48943/‏30/‏91 مورخ 02/‏10/‏1391؛

اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب هيأت وزيران رسيده است، در جلسه مورخ 09/‏12/‏1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. همچنين بايد منظور از «رعايت حقوق اشخاص» روشن شود، تا اظهارنظر گردد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-