فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه اصلاح قانون دريايي ايران اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان.

ماده 39 : متن زير جايگزين ... .
بررسي: با اصلاح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان برطرف شده است.
البته تذكر اين مطلب مناسب است كه انحصار جواز حمل بار در خصوص فرض اجازه كتبي و يا قرارداد خلاف شرع مي‌باشد زيرا مانند مجرد اذن شفاهي - بدون اينكه تحت اجازه كتبي يا قرارداد، مندرج گردد- نيز مي‌تواند شرعاً مجوز براي حمل بار باشد.
ولذا با حذف قيد «كتبي» اين ايراد شرعي نيز رفع مي‌گردد.

ماده 66 : اگر بار در معرض تضييع و فساد سريع باشد فرمانده مي‌تواند ... .
بررسي: با اصلاح بعمل آمده ايراد شوراي محترم نگهبان رفع گرديده است. لكن تذكر اين مطلب مناسب است كه ظاهراً منظور از اين ماده مقيد نمودن تصرف در بار به كسب نظر مالك و اطلاع به دادستان و ... مي‌باشد و تعبير به لفظ «‌مي‌تواند» چه بسا مفيد تقييد لزومي نباشد البته در فرض لزوم، اين ايراد مطرح مي‌شود كه در بعضي موارد كه امكان اطلاع دادستان و ... وجود نداشته باشد تكليف باري كه در معرض تضييع و فساد سريع است چه مي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-