فايل ضميمه :
        رسيدگي به شكايت آقاي ولي ‌علي عباسي‌پور كه از ديوان عدالت اداري فرستاده شده مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن أخذ مبالغي توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و نيز خلاف شرع و غيرممكن بودن عمل به بعضي دستورات ديگر آن وزراتخانه كه در مصوبه سال 1385 آن وزارتخانه آمده است.
بررسي: روي فرض اينكه وزارتخانه مذكور حق جعل واريز مبالغي به حساب خود و نيز حق تصويب دستورالعمل دارد نه واريز مبالغ ياد شده و نه مقررات ديگر، هيچ‌كدام خلاف شرع نمي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-