فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست آقايان محمد درويش‌زاده و سيدابوالفضل ابوالحسني به وكالت از شركت سينا فرآيند نيرو مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بندهاي 2، 3 و 4 ماده 2 دستورالعمل مربوط به شرائط متقاضيان خريد در معاملات عمده سهام در بورس و اوراق بهادار تهران مصوب 10/ 7/ 1391 شوراي عالي بورس.
بررسي: بندهاي مذكور خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه مصوبه شوراي‌عالي بورس، بيان شرائط براي خريداران مي‌باشد نه جعل مجازات تا بحث از قاعده قبح عقاب بلابيان و برائت شرعيه مطرح ‌شود و بدين‌جهت مصوبه داراي ايراد شرعي ‌گردد.
البته بحثي مطرح است و آن‌اينكه آيا شوراي‌عالي بورس حق جعل مصوبه را دارند و يا اينكه فقط حق پيشنهاد به هيأت دولت را دارا مي‌باشند و تشخيص اين مطلب بر عهده ديوان‌عدالت اداري مي‌باشد نه فقهاي شوراي نگهبان.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-