فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 98/102/14491

تاريخ: 1398/9/13


رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت


عطف به نامه شماره 9703465 مورخ 30/‏02/‏1398؛

موضوع بند 4-1 صفحه 37 دفترچه مقررات طرح تفصيلي شهر شهريار در خصوص تأمين خدمات در اراضي بزرگ، در جلسه مورخ 30/‏08/‏1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد:


- همانگونه كه در نامه شماره 3441/‏102/‏96 مورخ 12/‏9/‏1396 بيان شده است، بند مورد شكايت از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار خلاف شرع شناخته شد. توضيح اينكه گرفتن اراضي اشخاص به صورت رايگان و بدون رضايت آنان و بدون مجوز قانوني وجهي نداشته و خلاف شرع ميباشد، لذا بندهاي 4-1-2 و 4-1-1 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار خلاف شرع دانسته شد.


عباسعلي كدخدائي

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-