فايل ضميمه :
        رسيدگي مجدد به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر تقاضاي ابطال دستورالعمل افزايش سنوات كار با اشعه از طرف آقاي حسن خوشحال ثاني.
بررسي: دستورالعمل مذكور خلاف قانون و قهراً خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه مفاد بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/ 1/ 1368 مجلس شوراي اسلامي و بند الف ماده 20 آيين‌نامه اجرائي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/ 1369 هيأت وزيران آن است كه در مقابل هر يك‌سال كار با اشعه مدت خدمت تا يك‌سال افزايش مي‌يابد و حداكثر اين افزايش تا 10 سال مي‌باشد و در نتيجه در مقابل 10 سال خدمت، 10 سال افزايش سنوات داده مي‌شود ولي بر اساس دستورالعمل احتساب افزايش سنوات كار با اشعه (تبصره2)، افزايش سنوات نسبي بوده و در مورد افزايش سنوات گروه «الف» حداكثر افزايش سنوات 6 سال در مقابل 20 سال خدمت و براي گروه«ب»، حداكثر افزايش سنوات 5 سال در مقابل 25 سال خدمت در نظر گرفته شده است كه هر دو مورد خلاف قانون مصوب مجلس و آيين‌نامه اجرائي آن مي‌باشد و در نتيجه خلاف شرع مي‌باشد.
توضيح اينكه شكايت مذكور در جلسه 578 مجمع مشورتي به تاريخ 5/ 1/ 1391 بررسي شده است كه نظر مجمع به پيوست ارسال مي‌گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-