فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 21/ 12/ 1374
شماره: 57596/ 16132
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران(توانير)  كه در جلسه مورخ 20/ 12/ 1374 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت نيرو 
هيات وزيران در جلسه مورخ 20/ 12/ 1374 بنابه پيشنهاد شماره 100/ 756/ 62461 مورخ 18/ 10/ 1374 وزارت نيرو و به استناد ماده (32) قانون "توزيع عادلانه آب"-مصوب 1361 تصويب نمود:
اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)-مصوب1347-به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره ماده (25)اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)به تبصره (1) تغيير مي كند و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده يادشده اضافه مي شود."
"تبصره 2-مدير عامل شركت،معاون وزير نيرو خواهد بود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-