فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ماده 65 قانون اجراي احكام مدني: اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود: 
1ـ لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است. 
2ـ آذوقه موجود به قدر احتياج يك ماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.
3ـ وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان.
4ـ اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف مي‌باشند.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-