فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:187806/ 38680
تاريخ:23/ 9/ 1388
شوراي محترم نگهبان
با سلام بازگشت به نامه شماره: 28385/ 30/ 87 مورخ 3/6/1387 در خصوص اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، متن اصلاحي بند (8) ماده (6) مصوب جلسه مورخ 22/ 9/ 1388 هيئت وزيران به شرح زير جهت اقدام لازم ارسال مي شود:
8ـ تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط و جدول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس در چهارچوب قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب 1382 ـ و ساير قوانين و مقررات مربوط.
محمد رضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-