فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/67/ 35
تاريخ: 19/ 1/ 1369
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان
با سلام و تحيات وافره؛
 پيوست عين دادخواست و ضمايم مربوط به شكايت آقاى محسن گيتى و رحمت‏اللّه‏ قاسمى، به طرفيت شهردارى نطنز به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 31/ 3/ 5759/ 1 ـ 14/ 3/ 67 ارسال مى‏گردد. شكات طى دادخواست مذكور، مدعى خلاف شرع بودن دستورالعمل فوق مى‏باشند.
مقتضى است نسبت به مورد، اظهارنظر فرماييد تا موجبات رسيدگى به پرونده فراهم گردد. 
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
سيدابوالفضل موسوى تبريزى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-