فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ  :10 /5 /67
شماره: 4366 /444/ح

دبير محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
پيرو نامه شماره 15851/673/ح- 30 /9 /66  استدعا دارد دستور فرمايند در اعلام نظريه آن شورا محترم كه مسلماً راه گشاي مسئله مورد نظر خواهد بود اقدام لازم شرعي گردد 0/1 - 6/ 5

شوراي مركزي اصناف تهران
دفتر حقوقي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-