فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 3628
تاريخ 30 /3/ 85
آقاي مهران زندي 
عطف به درخواست وارده شماره 3628: 28/3/85 موضوع پرونده اجرايي كلاسه م-814 - 2810 له بانك صنعت و معدن استان مركزي و عليه شما در پاسخ سوال مطروحه اعلام مي دارد ضمن ابراز كمال احترام به نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان نظر به اينكه تاكنون ننسبت به اصلاح ماده 34 قانون ثبت مطابق با نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان همانند بيشتر قوانين مصوب قبل از اقنلاب در اجراي بند 24 از ماده 42 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و ماده 61 آيين نامه مذكور اقدامي صورت نگرفته ، ماده فوق كماكان لازم الاجراء مي باشد مي بايست عمليات حراج از ميزان مطالبات بانك مرتهن آغاز گردد.
رئيس ثبت اسناد محلات-سيد رضا صدري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-