فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    بسمه تعالي
شوراي محتــرم نگــهبان 
باسلام 
به پيوست اظهارات حجة الاسلام والمسلمين جنـــــاب آقاي كروبي رياست محترم مجلس درجلسه علني مــــــــــــورخ 21 /9 /69 جهت استحمارايفاد مي گردد .
سيد عطاءا... مهاجراني 
معاون رئيس جمهوردرامورحقوقي ومجلس
اظهارات حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي رياست محترم مجلـــــــــس درجلسه مورخ چهارشنبه 21 /9 /1369 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بعضي مسائل پيش مي آيد كه انسان ناگزير مي شود مطالبي را خدمــــــــــت نمايندگان محترم ومردم عزيزعرض كنم . بسيار بسيار ما مراقب هستيم از مسائلي كه كوچكترين تشنج يا تنش به وجود بياورد خودداري كنيم ومطرح نكنيم .امــــا ..... گاهي پيش مي آيد كه ناچاريم عرض كنيم واميدواريم به صورت خوبي هم پايان يابد . مقدمه دوم اينكه براساس وظيفه اي كه بنده دارم هم وظيفه مسلماني وهم انقلابي وهم وظيفه اي كه شمابردوش من گذاشته ايد . بالاخره شما به مـــن رأي داديد ومن به عنوان مسئول مجلس ومدير مجلس انتخاب شده ام ولازم و وظيفه شرعي مي دانم مسائلي راكه پيش مي آيد از مجلس دفاع كنم . اين نهاد مقدســــي راكه امام فرموده درراس است وبعداز مقام رهبري مهمترين پايگاه ونهاد نظــــام است .
براي مردم توضيح مي دهم چون از راديو مردم مي شنوند والا نمايندگان ....يا كساني كه با قوانين سروكار دارند حاضر الذهن هستند . مردم .................كه مصوبات مجلس شوراي نگهبان بايد تائيد كند . شوراي نگهبان .................يااصلاح مي كند . بعدهم اگر به توافق نرسند به مجمع تشخيص مصلحت مي رود . 
بعدازتائيد شوراي نگهبان ، رئيس مجلس به دولت براي اجرا ابلاغ مي كنــــــد در قانون اساسي آمده شوراي نگهبان ظرف 10 روز موظف است نظر خودش رابدهد وچنانچه اعلام نكرد بايد رئيس مجلس اعلام كند براي اجرا . البته شوراي نگهبان حق تمديد دارد. ولي بايد تقاضايش قبل از 10 روز به رئيس مجلس برسد. الان هم هرروز يعني بطور مستمر اين مسائل را داريم . هميشه اين مكاتبات ومراسلات بين ما واين عزيزان انجام مي شود .
در متمم بودجه ما روز 7 برج ابلاغ كرديم به شوراي نگهبان ، رسيد هم داريم .
اسم طرفي را هم كه امضاء كرده داريم . ماروز 7 را حساب نكرديم . ديروز هـــــم بخاطر اينكه اين مسئله بحث پيش نيايد من بناداشتم آن روز شب صحبت كنـــــــــم همان روزي كه جلسه علني غيررسمي داشتيم ولي چون جناب آقاي موحد كرماني فرمودند بحث علني دنبال نشود من واقعاً تبعيت كردم وبحث نكردم . ديــــــروز هم وقتي اطلاعيه را روابط عمومي داده بود من با آيت ا... محمدي گيلاني دبير محترم شوراي نگهبان 
(2)
تلفن كردم وگفتم اگر چيزي جواب داده شود ما ناچاريـــــــــــــم صحبت كنيم وخوب است 
جواب داده نشود . مسئله هم روشن است ماروز هفتــــم براي شوراي نگهبان فرستاديم وروز هيجدهم ، داده ايم براي اجرا .ايشان هـــــم فرمودند كاملاً صحيح است . اينجا دوكار شده كه خيلي عجيب است ومن بــــــــا كمال شرمندگي بايد عرض كنم ، اين اوائل براي ما خوشبختانه ، براي شـــــوراي نگهبان متاسفانه ، اينها 3 تا لايحه بوده وهر سه دريك پاكت ، هر3تا هم دست يك نفر بوده واو هم به يك نفرداده ، دريك ساعت دريك پاكت ، ودر يك روز همان روزي كه جناب آقاي هاشمي گزارش بودجه را به مجلس مي دادند وقتــــي اعلام كردند تاساعت 1 نامه رابرايتان مي فرستيم . اداره قوانين مي گويد ما ساعت 11 به دولت ابلاغ كرديم براي اينكه تا حالا نظر رانفرستاديد . ديروز هم پايانش بوده وما ديروز هم مي توانستيم ابلاغ كنيم . گفتند چطور ؟ گفته انــــــد خوب هفتم فرستاده ايم . گفتند . خير دهم فرستاده ايد .درپاسخ آن دو تا نامـــه يك نامه نوشته اند كه نامه شما هفتم رسيده . درپاسخ اين يكي نوشتند درپاسخ به نامه اي كه دهم رسيده . حالا شما ببينيد دُم خروس وقسم حضرت عباس . ما مي گوئيم مسئول دفتر يا ان آقائي كه تحويل گرفته بي توجهي كرده ،3تا لايحه دريك پاكت دريك روز ويك ساعت به دست يك نفر داده شدچطور مي شود 2تا هفتم ويكي دهم رسيده باشد .ديروز اعلاميه دادند كه هفتم رسيده ولي دست يك پاسدارداده اند .برادرعزيز! اين روشن است افرادي كه تعيين مي كنيد مامور مي آيد ودرساعت اداري تقديم پاسدار كرده است .حالا هر پاسداري پاســـــدرا است . پاسدار دم در پاسدار است پاسدار سفارتخانه هم پاسدار است . به هــــر جهت ماكار نداريم پاسدار است يا نيست . درهر حال كسي است كه به او   مي دهند وامضا مي گيرند . كسي است كه از طرف شما مامور شده است . من اعلام مي كنم قانوني است ودولت موظف است به مصوبه عمل كندواجرا كند .
نكته دوم در مصوبه كه اين به دست انداز افتاده . اين مصوبه كه دركنار 2 مصوبه به شوراي نگهبان تقديم شده متمم بودجه بوده كه در مجلــــــــس مطرح شده است . يكي از كارها دراين متمم اين است كه 1 ميليارد تومــــــان ازصداوسيما برداشته شده وبراي كارمندان قراردادي وپيماني داده شده اســـــــــت .
اين ها فقير ترين كارمندان هستند .مسئله جابجائي متداول ومعمول است . با اين كار يك مشكل براي ما درست شده كه 4 روز ديگر كه بودجه درصحن مجلس بيايد من چكاركنم. شما و شوراي نگهبان ورئيس جمهور به من راه حل بدهيد كه من چكار كنم . ما براي اينكه كسري بودجه رقمش بالانرود اول بحث بودجه يك رأي مي گيريم كه سقف برنامه 5 ساله اضافه نشود وتنها جابجائي باشد .
(3)
اكثريت نمايندگان مي گويند جابجائي آري اما سقف اضافه نشود .تاحالا سابقه نداشته كه وقتي 1 ميليارد ازصداوسيما به كارمندان قراردادي داده شود ؛ شوراي نگهبان درتلويزيون در روزي كه گفتيم ابلاغ شده است شب در تلويزيون با مصاحبه وعكس وتبليغات وفيلم گفته اند خلاف شرع .... است كه مجلس انجام داده است . جابجائي متداول ومعمول است وهمه جا انجام مي شود . حالا مـــردم مي گويند اين همه آدم متدين با سواد وملّا درمجلس هستند . اين همه حقوقــــدان تحصيل كرده وكارشناس است واگر بناشد اسم ببرم اسم 7 ،8 ، 10 نفر را مي گويم كه همطراز چه چهره هايي هستند ويا دريك مصاحبه ديگر مي گويم ، حالابگويند خلاف شرع .... . چه خلاف شرعي ؟ گفته اند از اين جهت بوده است كه صدا وسيما برنامه هايي داشته يعني حرف جديدي كه برنامه هايشان اسلامي است و براي مبارزه با استكبار جهاني است واگر اين پول كم شود برنامه هايش چـــــه مي شود وموجب تسلط استكبار مي شود . بنده كاري به اين مسائل ندارم بودجه دارد يا خير . همه برنامه صداو سيما براي استكبار است . اين همه گاو خر كه نشان داده مي شود واين برنامه هايي كه هست اين ها چيست كاري ندارم و وارد نمي شوم اما عرض مي كنم اگر اين حرف معيار شود اگر بودجه كم شد موجب اشاعه فرهنگ بيگانه مي شود . اگربه اين عنوان مطرح شود ما سال گذشته يك ميليارد تومان از دفاع برداشتيم وبه اطلاعات داديم . دفاع كه خيلي مهم است واگر پولي به او نرســد همه چيزمان اربين مي رود . مخبر دفاع خيلي گفتند كم نكنيد . همان موقع كه يك ميليارد را به اطلاعات داديم فردايش 300 ميليون از همان اعتبار داده شد براي حمام سازي در روستاها . به مسئول اطلاعات گفتيم همه وقت اينجا حضور داشته باش كه اگر نباشي ضرر مي كني . اطلاعات گفت : حيات شما به ما است .ماهستيم كه اگر نباشيم شما يك لحظه در ماشين هايتان منفجر مي شويد هـــــــوا مي رويد توطئه هاي استكبار منافقين ما بايد خنثي كنيم . چطور آن جابحائي اشكال نداشت حالا اشكال دارد .
وقتي اين پيشنهاد مطرح شد من رأي ندادم وبلند نشدم .براي اينكه گفتم ممكن است مشكلات به وجود بيايد . هر مسئولي مي گويد اگر بودجه داده نشـــــــود مشكلاتي بوجود مي آيد وحتي يك دوستي آمد وگفت شمااگر مي خواهـــــي رأي ندهي برو وبگذار دوستاني كه معتقد هستند بيايند اينجا بنشينند . من گفتــــم رأي نمي دهم وهمين جا هم مي نشينم . حالا كاري است كه انجام شده فردا هــــر جابجائي را انجام دهيم ، آن جا مي ريزند روي شما مجلس بااين خطري كه برايش پيش آمده چكار مي خواهد بكند . حالا صداو سيما دنبال اين مصوبه چه حرف هائي زد ، چه تشكيلاتي تشكيل داد  گوينده اي كه راديوهاي بيگانه را مي گفت شروع كرد كد مي داد كه فلان وزير و وكيل ومخالف وموافق چه گفت آن عكس العمل را همه مي دانيد . مدير عامل محترم برادر بزرگوار آقاي هاشمي رفسنجاني است كــــاري كرد ماهم سكوت كرديم . آن برنامه انجام شد . حالا اين كار هم با مجلس انجام شده . ما قانون را اعلام كرده ايم . 
نكته ديگر اينكه در كنار فرستادن متمم بودجه شوراي نگهبان مرقــــــــوم فرموده اند بودجه ارزي هم به مجلس نيايد . چون بودجه ارزي موجب سلطه اقتصادي سياسي بيگانه مي شود . البته ما اين را نپذيرفتيم ومتوقف كرديم . رياست محترم جمهوري تا احساس كرد متوقف شده وخواستيم حضورشان نامه بنويسيــــــم و تصويب هم كرديم كه نامه بدهيم ، ايشان بودجه ارزي رافرستاد و ديروز اعــــلام كرديم وحالا هم دارد بررسي مي شود چون گفتيم بودجه ريالي جداي از بودجه ارزي رسيدگي نمي شود . اين راهم يك توضيح براي مردم عزيز بدهيم . مجلس درسال 62 چون ديده قيمت كاذب وبازار دلار باقيمت واقعي 7 تومان خيلي فاصلـــــــه دارد و30 ، 40 تومان است ومشكلاتي دارد وعوارض وضرر دارد لذا عنايت كردند كه همان يكي دوسال چه ضرري داشته وچه زياني متوجه جمهوري اسلامي شده كه بودجه ارزي به مجلس نيامد. درسال 62درتبصره 72 تصويب شده كه بودجه ارزي به مجلس بيايد . اين مصوبه نيز به تأييد شوراي نگهبان رسيده وقانوني است كه بايد اجرا شود واز 62 تا اين متمم ، بودجه ارزي هم به مجلس مي آمده وبررسي مي شده يك مرتبه شوراي نگهبان درمتمم بودجه كه بحث بودجه 70 نبوده ومــــا نمي فهميم يعني چه مرقوم فرموده اند بودجه ارزي هم لازم نيست به مجلس بـــــرود زيرا موجب سلطه بيگانه مي شود . دلار داشته باشيم نفت بفروشيم . قرارداد با شركت ها داشته باشيم . استقراض را هم تجويز كرديم بنده هم به آن رأي دادم . استقراض را تجويز كرديم . اين ها بيگانه نمي آورد .اما اگر آمد به مجلس ومجلس وكميسيون ها از اقلام وخريد ها ورفت وآمد ها خبر داشتند . اين سلطه مي آورد . مجلس با اين موقعيت بايد حضورداشته باشد . وقتي ارز 7تومــــــــان 141 تومان است وچنين نوساني دارد آيا مجلس نبايد حضور داشته باشد .باهمه ارزشي كه من براي تك تك وزراء قائل هستم واز بچه مسلمان ها هستند اما مجلس بايد نظارت داشته باشد .من ديروز به آيت ا...گيلاني گفتم بحث اين قضيـــــه نشود كه ما ناچار  مي شويم . بحث كنيم كه اطلاعيه ديشب ما را راديو وتلويزيون نخواند وما ناچار شديم تا اين جا را داريم از اين جا صحبت كنم .من پيشنهــــــاددارم كه مشابه هم داشته . من براي مقام معظم رهبري حضرت آيت ا... خامنــــه اي تعيين تكليف نمي كنم به عنوان پيشنهاد ويك مطيع ومسئول مجلس عرض مي كنــــــم . اين درزمان امام هم بود .يك چنين برخوردي بين مجلس وشوراي عالي قضائـــــي وشوراي نگهبان در تعزيرات پيش امد. 10 روز جواب ندادند . مجلس اعلام كرد براي اجرا شوراي نگهبان اعلام مي كند بعضي چيزهايش خلاف شرع است به رياست جمهوري يعني رهبري فعلي اعلام مي كند از اجرا جلوگيري شود . ايشان دستــــــورمي دهند جلوگيري شود . آيت ا... اردبيلي نامه مينويسد مفصل وطولاني كه اين حق شوراي نگهبان نيست . چرا وارد محدوده هائي مي شود كه درحدود او نيست . 
آيت ا... خامنه اي جواب مي دهد . به هرجهت كاربه امام مي رسد .امام افرادي را مسئول مي كند كه اين مسئله را به يك نقطه برسانند .آخر هم به نظر مجلـــــس عمل مي شود . لذا بنده پيشنهادم اين است وتعيين تكليف هم نيست كسي يا خود مقام معظم رهبري بخواهند كه حرف هايمان را بزنيم . خودشان قضيه را ببرند وما هم اطاعت مي كنيم وافرادي را تعيين كنند كه مجلس مسائل خودرا با شوراي نگهبان واين قضايا مطرح ومحضر ايشان گزارش بدهندو داوران داوري كنند . واگر رهبري نمي خواهند دراين قضايا دخالت كنند من به عنوان مجلس اعلام مي كنم با چند تن از همين نمايندگان از گروه فقهي وحقوقي شان دعوت مي كنم از شـــــــوراي نگهبان هم بيايند مامناظره كنيم. سياسي حقوقدان فقيه درجامعه پُراست تا ما بگوئيم وآنها هم قضاوت كنند وبفهمند كداممان بي خود مي گوييم . آيا مجلس ازحدود خودش بيرون رفته ويا شوراي نگهبان كه .....مي كند . ما تابع وطرفدار نظريه اول هستيم من تعيين تكليف نمي كنم كه ايشان چه كند پيدا است اين قضايا دنباله دارد وفرد .....هم ما اين قضايا را خواهيم داشت ...آن باشد يا اين . مردم هم مي فهمند ، امام به مردم آنقدر ....داده وتربيت كرده كه ما حرفهايمان را مي زنيم ، آنها هم حرف هايشان را بزنند ، حتي در رابطه با كل نقش هايي كه در اين 2 ، 3 ماهه پيش آمده ما حرف هايمان رابزنيم آنها هم حرف هايشان را بزنند مردم را .....را مي زنند وهم تحليل دارند و نه تنها اين ها را ميفهمنـــد بلكه مسائلي را كه منتشر هست ..........اين هم لطف آقــــــاي اكرمي ......مباهله.......
رياست محترم مجلس سپس ضمن اعلام .....از كشتار مسلمانان در هنــــــد سالگرد شهادت آيت ا... دستغيب را تسليت گفتند .
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-