فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2835
تاريخ: 1360/4/6
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي محمدعلي رجائي‌ - نخست وزير جمهوري اسلامي ايران‌
عطف به نامه‌هاي شماره 7528 مورخ 1360/4/3 و 71450 مورخ 1359/12/10
موضوع سؤال در شوراي نگهبان مطرح شد و نظر اكثريت اعضاء شورا بشرح ذيل اعلام ميشود:
"اخذ و پرداخت وامها و كمكهاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نميباشد. ولي با توجه به اصل 52 اگر منتهي به تغييري در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون مي‌باشد."
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-