فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 121ـ 03ـ 701
تاريخ: 1359/11/15
بسمه تعالي
از اداره سياسي - ايدئولوژيك سماجا
به شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
موضوع شرايط استخدامي پرسنل نيروهاي مسلح
با توجه به اينكه نيروهاي مسلح بمنظور تامين نياز پرسنلي خود مستمرا از طريق استخدام و نيز اعزام به خدمت وظيفه افرادي را به كار مي‌گيرد، خواهشمند است تعيين فرمائيد با نگرش به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز با نظر به اينكه افراد مزبور از قشرهاي مسلمان، اقليتهاي شناخته شده در قانون اساسي، بهائيان و امثال آن و نيز پيروان مرام كمونيسم مي‌باشند،     استخدام كداميك از اقشار فوق در نيروهاي مسلح مجاز است. همچنين كداميك از اقشار فوق مي‌توانند به‌عنوان خدمت وظيفه در نيروهاي مسلح وارد گردند. بديهي است در صورتي كه بعضي از اقشار فوق ورودشان به نيروهاي مسلح به عنوان خدمت وظيفه ممنوع شناخته شود بايد ترتيبي اتخاذ گردد كه خدمت مزبور را در يكي ديگر از سازمانها و ارگانهاي دولتي انجام دهند تا عدم صلاحيت آنها موجب معاف شدن آنها از خدمت نشود. ن
سرپرست اداره سياسي ـ ايدئولوژيك ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران‌
غلامرضا صفائي‌
59/11/14
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-