فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 6181
تاريخ: 22/ 3/ 1365
ديوان محترم عدالت ادارى
عطف به نامه شماره 61/ه/ش/41 مورخ 31/ 4/ 1363 و 4477 ـ ك ـ ر ـ 41 مورخ 2/ 10/ 1363:
بر حسب نظر اكثريت فقهاى شوراى نگهبان «از اين لحاظ كه محروميت صنف مسافربرى از ادامه شغل در محلهاى مناسب ديگر از آيين‏نامه‏هاى مورد سؤال استظهار مى‏شود و نيز اتخاذ تصميماتى كه موجب سلب حق اين صنف شود با موازين شرعى مغاير است.»
دبير شوراى نگهبان
لطف‏اللّه‏ صافى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-