فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 61/هـ/ش/41
تاريخ: 31/4/1363
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان
سلام عليكم؛
 در كلاسه پرونده 62/65 كه در هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى مطرح رسيدگى مى‏باشد اعلام شده كه قانون بهره‏بردارى از ترمينال مسافربرى مصوب ارديبهشت ماه 1359 شوراى انقلاب و آيين‏نامه اجرايى قانون ترمينالها مصوبه شهردارى تهران و ماده يك آيين‏نامه تشكيل شركتهاى تعاونى مسافربرى بر خلاف شرع و قانون صادر گرديده و ابطال آن را به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى خواسته‏اند. خواهشمند است در مورد شرعى بودن يا شرعى نبودن آيين‏نامه اجرايى قانون ترمينالها و ماده يك آيين‏نامه نحوه تشكيل تعاونى مسافربرى اعلام نظر فرماييد تا سپس موضوع در هيأت عمومى ديوان رسيدگى شود. تصوير شكايات و مدارك مزبور به پيوست تقديم مى‏گردد.
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
غلامرضا رضوانى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-