فايل ضميمه :
        مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك دولت جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام» در جلسه علني مورخ 20 /3 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. پيش از اين دولت جمهوري اسلامي ايران، موافقت‌نامه‌هاي مشابه متعددي را با كشورهاي مختلف در اين زمينه به ‌تصويب رسانده است. گفتني است كه موافقت‌نامه‌هاي تصويب شده در اين خصوص با اندك تفاوت‌هايي، از يك محتوا واحد پيروي مي‌كند و در برخي موارد داراي متن‌هاي مشابهي نيز مي‌باشد.
شرح و بررسي
تنها نكته‌اي كه در خصوص اين موافقت‌نامه مي‌توان عنوان نمود، آن است كه مستند به اصل 125 قانون اساسي و مستنبط از اصل 77، موافقت­نامه­هاي بين­المللي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول منعقد مي­شود. بر اين اساس لازم است طرفين اين موافقت­نامه به‌جاي «گمرك دولت جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام»، «دولت جمهوري اسلامي ايران» و «دولت سوسياليستي ويتنام» قرار گيرند. همچنان كه در رويه تقنيني جمهوري اسلامي ايران در انعقاد اين نوع موافقت­نامه­ها نيز دولت­ها طرف موافقت­نامه قرار گرفته­اند. ازجمله اين موارد مي­توان به «لايحه موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي» مصوب 2 /9 /1395، «لايحه موافقت‌نامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان» مصوب 3 /9 /1395 و «لايحه موافقت‌نامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره» مصوب 3 /9 /1395 اشاره كرد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-