فايل ضميمه :
        طرح اصلاح تبصره «10» ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش

مقدمه
«طرح اصلاح تبصره «10» ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» كه در تاريخ 23 /4 /1395، اعلام‌وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 3/ 6/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. در ادامه اين مصوبه بررسي مي‌شود.

شرح و بررسي
1) ابتدائاً لازم‌به ذكر است كه موضوع مصوبه حاضر پيش‌تر تحت عنوان «طرح استفساريه قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود كه با ايراد مغايرت با اصل 73 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد. حال مجلس به‌منظور رفع اين ايراد، موضوع مصوبه سابق خود را در قالب طرح اصلاحي به‌تصويب رسانده است.
2) مطابق تبصره «10» ماده (17) قانون فوق‌الذكر، تأمين نيروهاي حق‌التدريس در آموزش و پروش صرفاً از ميان «مربيان پيش‌دبستاني» و «نيروهاي خريد خدمات آموزشي موضوع اين تبصره» مجاز دانسته شده بود. حال مصوبه حاضر اولاً در مقام توسعه دامنه شمول اشخاصي است كه امكان بكارگيري آن‌ها به‌عنوان حق‌التدريس امكان‌پذيرخواهد بود. ثانياً عنوان نيروي حق‌التدريسي نيز به موارد متعددي همچون «مربي پرورشي»، «مربي بهداشت»، «مشاور» و «اداري» بسط داده شده است. اما اين اصلاحات باتوجه به اينكه همچنان نظير تبصره «10» موجود، در سقف حق‌التدريس سالانه مي‌باشد فاقد بار مالي جديد به‌نظر مي‌رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-