فايل ضميمه :
        لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) 
به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي
(اعاده شده)

مقدمه
لايحه فوق‌الذكر كه در تاريخ 3 /3/ 1395 به تصويب مجلس رسيده بود، پس از ارسال نزد شوراي نگهبان با ايراد اين شورا مواجه گرديد. مجلس نيز مصوبه اصلاحي حاضر را به‌منظور رفع اين ايراد در جلسه علني مورخ 2/ 6/ 1395 به تصويب رسانده است.
شرح و بررسي
براساس تنها ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين لايحه، تعيين وظيفه براي فرماندهي معظم كل قوا جهت تصويب اساسنامه سازمان اتكا، مغاير اصل 57 قانون اساسي مي‌باشد. دراين‌خصوص با توجه به اينكه در فاصله بين ارائه لايحه توسط دولت (سال 1389) تا تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي (1395)، اساسنامه اين سازمان در تاريخ 12 /5 /1393 به تصويب مقام معظم رهبري رسيده و در روزنامه رسمي شماره 20387 مورخ 10/ 12/ 1393 چاپ شده است، مجلس تبصره مورد ايراد را براساس اساسنامه مصوب اصلاح نمود. لذا باتوجه به اينكه در تبصره اصلاحي تكليفي براي فرماندهي معظم كل قوا شناخته نشده است، ايراد شوراي‌نگهبان مرتفع به‌نظر مي‌رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-