فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گينه (كوناكري).
بررسي: خلاف شرع و يا قانون اساسي دانسته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-