فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        لايحه يك فوريتي اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن.
بررسي: اشكالات شوراي محترم نگهبان به جز اشكال ششم برطرف شده است.
اما اصلاح بعمل آمده در مورد اشكال ششم و تبصره تصويب‌شده در مورد بند 2 ماده 70 موضوع ماده 37 رافع اشكال شوراي محترم نگهبان نبوده و در فرض اظهارنظر نمودن شوراي بخش ظرف مدت پانزده روز، يا انجام مداخله شورا در امور اجرايي موجود مي‌باشد و يا اينكه قطعاً مداخله در امور اجرائي بوده و خلاف اصل 100 قانون اساسي مي‌باشد. (6 رأي از 7 رأي)
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مستفاد از تبصره اين است كه وقتي مي‌توان پيشنهاد نمود كه شوراي بخش با آنها موافقت كند و الا پيشنهاد مجريان قابل اجرا نمي‌باشد.
ولي نظر اكثر اعضاء اين بود كه مستفاد از تبصره اين است كه در فرض اظهارنظر شوراي بخش ظرف مدت مذكور اجراي طرح‌هاي پيشنهادي به مشكل برخورد مي‌كند و اين مسئله نوعي دخالت در امور اجرايي بوده و لااقل شبهه مخالفت با اصل 100 قانون اساسي را دارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-