فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ماكو مصوب 5/‏‌6/‏‌1391

مقدمه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل 85 قانون اساسي و به استناد بند (ب) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- «اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ماكو» را بنا به پيشنهاد شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي جهت بررسي در دستور جلسه‌ي مورخ 5/‏‌6/‏‌1391 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل 85 جهت بررسي عدم مغايرت مفاد مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 114488/‏‌45923 مورخ 8/‏‌6/‏‌1391 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌6/‏‌1391 خود، با اعلام عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 48098/‏‌30/‏‌91 مورخ 29/‏‌6/‏‌1391 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 5/‏‌6/‏‌1391 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 29/‏‌6/‏‌1391 هيئت وزيران در جلسه مورخ 05/‏‌06/‏‌1391 بنا به پيشنهاد شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران{1}- مصوب ۱۳۷۲- تصويب نمود: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۵۳۲۲۴/‏‌ت۴۵۹۲۳ه‍‌ مورخ 01/‏‌09/‏‌1390 به شرح زير اصلاح مي‌شود: ۱- در بند (۱۱) ماده (۸){2}عبارت «طبق قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوط» به انتهاي آن اضافه مي‌شود. ۲- در بند (۳) ماده (۱۷){3}عبارت «قوانين جاري و بين‌المللي و» بعد از واژه «اساس» اضافه مي‌شود. ۳- در بند (۹) ماده (۱۷){4}عبارت «طبق قانون كار» بعد از واژه «داخلي» اضافه مي‌شود. ۴- در بند (۲) ماده (۱۹){5}عبارت «طبق قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوط» به انتهاي آن اضافه مي‌شود. ۵- ماده (۲۰){6}به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده ۲۰- مجمع عمومي يك بازرس اصلي و علي‌البدل را از ميان سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي- مصوب ۱۳۷۲- براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد و انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت يا استعفا يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس علي‌البدل وظايف وي را عهده‌دار خواهد شد. ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان،‌ در خصوص مغايرت مفاد اين اصلاحيه اساسنامه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان اصلاحيه‌ي اساسنامه مزبور، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ماكو، مصوب هيئت وزيران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲: «ماده ۴- هيئت وزيران مسئوليت: الف- تصويب آيين‌‏نامه‌‏ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت‌‏هاي هر منطقه؛ ب- تصويب اساسنامه سازمان و شركت‏‌هاي تابعه؛ پ- تصويب برنامه‏‌هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورت‌‏هاي مالي سازمان مناطق؛ ت- تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا؛ ث- اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‌‏هاي مناطق را به عهده خواهد داشت.» 2. ماده (8) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ماكو: «ماده 8- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است: 1- ... 11- تعيين حقوق، مزايا و هرگونه پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل» 3. ماده (17) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ماكو: «ماده 17- هيئت مديره داراي همه‌گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير مي‌باشد: 1- ... 3- چگونگي ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي و ثبت كشتي‌ها، شناورها و هواپيماها در منطقه بر اساس آيين‌نامه‌هاي مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار» 4. ماده (17) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ماكو: «ماده 17- هيئت مديره داراي همه‌گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف زير مي‌باشد: 1-... 9- بررسي و تدوين آيين‌نامه‌هاي داخلي و ارائه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.» 5. ماده (19) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو: «ماده 19- رئيس هيئت‌مديره و مديرعامل در اجراي مصوبات و تصميمات هيئت‌مديره داراي همه‌گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگي سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است: 1- ... 2- عزل و نصب كاركنان سازمان» 6. ماده (20) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو: «ماده 20- مجمع عمومي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي‌البدل را از ميان اشخاص حقيقي يا حقوقي ذي‌صلاح براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد و انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت يا استعفا يا بركناري از خدمت بازرس اصلي، بازرس علي‌البدل وظايف وي را عهده‌دار خواهد شد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-