فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 4394
تاريخ: 26/ 12/ 1371
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر حبيبي
معاون محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 707085 مورخ 25/ 12/ 1371:
اساسنامه شركت سهامي آب استان زنجان مصوب جلسه 9/ 12/ 1371 هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1371 شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بررسي مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لازم به تذكر است ويرگول بعد از كلمه حسب مورد در بند 7 ماده 6 زائد و كلمه "بالاه" به باره و كلمه "به" بعد از رسيدگي به "و" در بند ب ماده 32 تبديل گردد
دبير شوراي نگهبان
از طرف احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-