فايل ضميمه :
        

قانون كاهش روابط با انگليس
مصوب 6/‏9/‏1390

مقدمه
طرح دوفوريتي «كاهش روابط با انگليس» را عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت كاهش روابط با انگليس به مجلس تقديم كردند. در مقدمه توجيهي اين طرح آمده بود: «دولت انگليس با تصميم خصمانه اخير خود يك بار ديگر سياست كينه‌توزانه خود را در قبال ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران نشان داد. جداي از كارنامه سياه دولت انگليس در قبال ملت ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي كه مملو از خيانت و جنايت است عملكرد اين كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي ادامه همان سياست است كه نمونه آن حمايت همه جانبه از گروهك‌هاي تروريستي است. داشتن روابط عادي با اين كشور به هيچ وجه قابل قبول و منطبق بر منافع جمهوري اسلامي ايران نيست. علي‌هذا وزارت امور خارجه بايد هر چه سريع‌تر روابط سياسي را به سطح كاردار تنزّل داده و روابط اقتصادي و تجاري را به حداقل برساند. به همين منظور اين طرح با قيد دو فوريت تقديم مي‌شود».
دو فوريت اين طرح، در جلسه علني مورخ 2/‏9/‏1390 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و بررسي آن در دستور جلسه 6/‏9/‏1390 صحن علني مجلس قرار گرفت و عيناً به تصويب رسيد. اين مصوبه براي طي روند قانوني مذكور در اصل 94 قانون اساسي، به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه، آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود را طي نامه شماره 44651/‏30/‏90 مورخ 7/‏9/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 6/‏9/‏1390{1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 6/‏9/‏1390
ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب حفظ منافع ملي و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته، روابط سياسي را با دولت انگليس به سطح كاردار تنزل دهد و روابط اقتصادي و بازرگاني را نيز به حداقل ممكن برساند.
تبصره 1ـ در صورت تغيير سياست‌هاي خصمانه كشور مزبور وزارت امور خارجه مي‌تواند سطح روابط را ارتقاء دهد.
تبصره 2ـ وزارت امور خارجه موظف است در مورد ساير كشورهايي كه رفتار مشابه انگليس داشته باشند، گزارشي جهت اخذ تصميم مناسب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مفاد اين طرح با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح كاهش روابط با انگليس، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 55584/‏‏612 مورخ 6/‏‏9/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44651/‏‏30/‏‏90 مورخ 7/‏‏9/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-