فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 149629/ت48365هـ	
تاريخ ابلاغ: 29/ 07/ 1391	

اضافه شدن متني به عنوان بند ح به ماده 5 اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون
مصوب 22/ 05/ 1391

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/ 5/ 1391 بنا به پيشنهاد شماره 69094 مورخ 3/ 5/ 1391 وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و به استناد تبصره ( 1 ) بند "و" ماده ( 9 ) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1386 - تصويب نمود : 
- متن زير به عنوان بند ( ح ) به ماده ( 5 ) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون ، موضوع تصويب نامه شماره 244930/ت42683هـ مورخ 10/ 12/ 1388 اضافه مي شود : 
ح - وصول و نگهداري چهار درصد سود خالص موضوع بند ( 3 ) ماده ( 25 ) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1370 - از طريق بانك توسعه تعاون به عنوان بانك عامل عهده دار وظايف شعب صندوق تعاون ( سابق ) و پرداخت هزينه هاي آموزشي ، تحقيقي و ترويج طبق برنامه هاي مصوب وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 48099/ 30/ 91 مورخ 29/ 6/ 1391 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است .

محمدرضا رحيمي 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-