فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:250637/ 46046	
تاريخ: 6/ 11/ 1389
اصلاح اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اصلاح اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كه در جلسه مورخ  19/ 10/ 1389 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام لازم ارسال مي­شود.
محمدرضا رحيمي
 معاون اول رئيس جمهور

وزارت آموزش و پرورش
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/ 10/ 1389 بنا به پيشنهاد شماره 97560 مورخ 7/ 10/ 1389 وزارت آموزش و پرورش و تأييد معاونت برنامه­ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
1-	در ماده (13) اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان موضوع ـ مصوب 1359 ـ تعداد اعضاي هيئت مديره از سه نفر به پنج نفر افزايش مي­يابد.
2-	در تبصره ماده ياد شده عبارت «كه رياست هيئت مديره را نيز برعهده دارد» حذف مي­شود.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-